top of page

 

Algemene voorwaarden - camperbouw

 

Art. 1 - Partijen en voorwaarden

De overeenkomst tussen Routegoesting CommV (BTW-nummer BE0783.399.516) en de klant komt tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de klant. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, facturen en overeenkomsten van Routegoesting. In elk geval zal de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn indien de werken worden aangevat, de bestelling wordt geplaatst, of de opdracht wordt uitgevoerd.

 

Art. 2 - Prijsopgaves, offertes en bestellingen

Alle prijsopgaves en offertes geschieden vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Op offertes wordt vermeld of het om een projectprijs of om werken in regie gaat. Offertes vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen na de offertedatum werden aanvaard door de klant. De in de offerte opgegeven prijs heeft enkel betrekking op werken en materialen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. De klant dient alle gegevens die Routegoesting nodig heeft voor de opmaak van de offerte op voorhand te verstrekken.

Een bestelling geschiedt door het schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) bevestigen en ondertekenen van een offerte. Enkel een offerte ondertekend door de klant en door Routegoesting doet een bindende overeenkomst ontstaan.

De wijziging van een geplaatste bestelling verbindt Routegoesting niet zolang deze door Routegoesting niet uitdrukkelijk aanvaard is.

 

Art. 3 – Voorschotten

Routegoesting communiceert tijdig schriftelijk de bedragen en betalingsmodaliteiten van de op het project van de klant van toepassing zijnde voorschotten.

Routegoesting vraagt na ondertekening van de offerte een voorschot van 10% van de totaalprijs van het project. Daarna vraagt Routegoesting een bijkomend voorschot van 30% van de totaalprijs van het project bij de aanvang van de werken. Vóór de oplevering vraagt Routegoesting een laatste voorschot van 50% van de totaalprijs van het project. Voor elk voorschot ontvangt de klant een factuur.

 

Art. 4 - Facturatie

Bij elk voorschot ontvangt de klant een factuur. Na oplevering wordt het totaalbedrag van het project, verminderd met de reeds betaalde voorschotten, gefactureerd. Deze laatste factuur wordt gestuurd na oplevering van het project.

 

Art. 5 - Betaling

Alle facturen dienen binnen de 14 kalenderdagen na opmaak betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer BE02 7350 6052 3540 met vermelding van het factuurnummer.

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Routegoesting de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de 7 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%.  Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Routegoesting het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Art. 6 - Wijzigingen en meerwerken

Meerwerk wordt steeds in regie uitgevoerd aan een afgesproken uurtarief, tenzij dit uitzonderlijk anders schriftelijk overeengekomen wordt. Meerwerken worden steeds schriftelijk bevestigd.  Indien er afgesproken werd om voor de meerwerken toch op basis van een projectprijs te werken, wordt hiervoor een bijkomende offerte opgemaakt, die opnieuw door beide partijen dient ondertekend te worden.

Routegoeting is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Routegoesting kan aan de instemming, met een door de klant gewenste wijziging, de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

 

Art. 7 - Uitvoering van de overeenkomst

De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte. Routegoesting zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en garandeert dat het resultaat voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, schetsen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren hebben een benaderend karakter en kunnen ten allen tijde kleine wijzigingen ondergaan. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Kleine afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Routegoesting.

 

Art. 8 - Oplevertermijnen

De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Een wijziging van het werk door bijvoorbeeld door de klant gevraagd meerwerk doet de vooropgestelde termijnen opschuiven. Termijnen lopen vanaf het tijdstip dat de overeenkomst tot stand komt én Routegoesting in het bezit is van een voor akkoord ondertekende offerte, alle gegevens nodig voor de uitvoering van de opdracht én het gevraagde eerste en tweede voorschot.

Bij eventuele vertraging van de oplevering wordt de klant schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe oplevertermijn.

 

Art. 9 - Overmacht

Bij overmacht kan Routegoesting de werken en dus de uitvoering van de overeenkomst opschorten zo lang als de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en die niet aan Routegoesting toerekenbaar is, o.a. oorlog, oorlogsgevaar en oproer, pandemie, tekort aan grondstoffen, belemmerende maatregelen van binnenlandse- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, gedwongen sluiting van de onderneming, personeelsgebrek, ziekte, ongeval, vervoersstremming, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage, tekortkomingen van de toeleveranciers of onderaannemers, en in het algemeen alle overige door Routegoesting niet gekende of niet voorzienbare omstandigheden tengevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Routegoesting kan worden gevergd.

Gedurende de periode van overmacht behoudt Routegoesting zich het recht voor om de bestelde goederen of prestaties door een gelijkaardige kwaliteit te vervangen, de oplevertermijnen te verlengen of de overeenkomst te ontbinden.

 

Art. 10 - Garantie en klachten

Goederen blijven de eigendom van Routegoesting tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door Routegoesting worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Om geldig te zijn moeten klachten op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 7 kalenderdagen na de oplevering, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.

Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de oplevering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door Routegoesting worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de maand na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan Routegoesting te melden.

De garantie geldt niet indien de consument de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. Ook bij het blootstellen van geleverde goederen een abnormale omstandigheden, het onzorgvuldig behandelen van goederen of het verkeerd gebruiken van goederen vervalt de garantie.

Routegoesting is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Routegoesting verkochte goederen. Dit laat de wettelijke rechten van de consument in verband met garantie onverlet. De aansprakelijkheid van Routegoesting is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Routegoesting worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. 

 

Art. 11 - Juridische nietigheid

De eventuele juridische nietigheid van afzonderlijke bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich mee. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 

Art. 12 - Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten met Routegoesting worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

bottom of page